Vores forretningsbetingelser

Vi er:
Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S
Vester Farimagsgade 2, 3., 1606 København V
Cvr. nr. 36989467
Vi er godkendt af Finanstilsynet til at udstede og formidle
ejendomskreditlån. Herudover har vi en særskilt tilladelse til at håndtere
betroede midler. Vores tilladelse har FT-nr. 34318.
Vi er omfattet af Lov Om Ejendomskreditselskaber, ligesom vi er
underlagt Bekendtgørelse om god skik for boligkreditgivere.

Risikomærkning.
Som udbyder af lån med pant i fast ejendom til forbrugere skal vi
risikomærke de enkelte lån med en grøn, gul eller rød markering.
Markeringerne sker efter følgende kriterier:
Grøn: Lån, som er fast forrentet (eller variabelt med renteloft) og som
afdrages løbende i hele lånets løbetid.
Gul: Lån, som er variabelt forrentet og/eller har tilknyttet afdragsfrihed i
hele eller en del af lånets løbetid.
Rød: Lån som udbydes som en pakke bestående af et lån og et
selvstændigt finansielt instrument, når det optages i anden valuta end
DKK & EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105,00 eller derunder
efter 9 år eller senere.

Fast rente – Variabel rente.
Renten på vores lån er enten fast i hele løbetiden(kan ikke ændres fra
kreditor/långivers side) eller variabel.
Den variable rente fastsættes 1 gang årligt og er sammensat af en
variabel grundlagsrente, som er baseret på CIBOR-renten(definition og
karakteristika kan findes på www.Finansraadet.dk) og et tillæg hertil
som er fast i hele løbetiden(kan ikke ændres fra kreditor/långivers side).
Såfremt der vælges et variabelt forrentet lån, som på
etableringstidspunktet vil være billigere end det fastforrentede lån, vil vi
i vores kreditvurdering kræve, at du KAN overholde dine forpligtelser
ved et fastforrentet lån.

Ejerskifte.
Med mindre andet er aftalt, kan lånet overtages af ny ejer mod betaling
sf et ejerskiftegebyr på 1% af lånets restgæld, dog minimum kr. 500,-.
Lånets løbetid fastholdes. Ejerskifte kræver at ny ejer kan godkendes
som låntager.

Persondata.
Du er altid berettiget til at få oplyst om og til hvem vi har videregivet
dine oplysninger.
Vi videregiver kun oplysninger til relevante långivere, som har anerkendt
deres forpligtelser i henhold til gældende persondatalovgivning.
Du har altid ret til at få slettet de givne oplysninger. Hvis en lånesag
etableres kan oplysningerne være relevante for os i hele lånets løbetid. I
så fald er vi berettiget til at gemme oplysningerne.
Vi opbevarer dine oplysninger sikkert indtil de ikke er relevante for os.
Kontakt os på info@fairkredit.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få slettet dine
oplysninger.

Klagesagsbehandling.
Vi tilstræber os altid på at levere det bedst mulige produkt til vores
låntagere. Med produkt menes selve lånet og vores behandling af dig
som kunde. Skulle der alligevel være anledning til klager, vil vi bede dig
kontakte os på info@fairkredit.dk.
Ønsker du ikke yderligere kontakt til Ekredit er den rette klageinstans:
Forbrugerklagenævnet i Forbrugerrådet. På www.forbrug.dk kan du
finde klagevejledning.

Fortrydelsesret.
Hvis du accepterer vores tilbud er der indgået en aftale og du er således
forpligtet af denne.
Du har dog 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for din accept.
Ligesom din accept skal være skriftlig, skal din eventulle brug af
fortrydelsesretten være skriftlig og ske til samme mail, som du brugte til
accepten.

Omlægning af lån.
Vi tilstræber altid, at omlægning af lån først sker, når vi kender alle
omkostninger på de lån, som skal indfries. Oplysninger om nuværende
lån kan kun indhentes af låntager(debitor) selv og vi kan derfor kun tage
ansvaret for de omkostninger vi er blevet oplyst af samme.

Gebyrer/omkostninger.
Lånevilkårene er låst i lånets løbetid og kan således ikke ændres fra
kreditors eller debitors side uden gensidig aftale herom, men der kan –
udover lånedokumentets vilkår – være ekspeditionsgebyrer eksempelvis
ved indfrielsesforespørgsler og låneomlægninger eller
opkrævningsgebyrer, hvis betalingerne ikke tilmeldes betalingsservice.

Rådgivning/God skik.
Vi er ikke uvildige rådgivere. Vi lever af, at udstede lån i ejendomme og
vores rådgivning tager udgangspunkt i den konkrete situation – altså
hvor en ejendom skal belånes ved køb eller omlægning eller
tillægsbelåning.
Med baggrund i ejendommens forhold* og din økonomi** tager vi
stilling til, om ejendommen er belåningsværdig og om der er
tilstrækkeligt råderum i økonomien til at kunne leve et rimeligt liv i de
nye rammer.
Vores vurdering af økonomien tager udgangspunkt i Finansrådets
anbefalinger om gældsfaktor og rådighedsbeløb. Der kan dog være
faktorer, som gør det muligt for os at gå skridtet videre, herunder snarlig
færdiggjort uddannelse, ekstraordinær stor egen udbetaling etc.
Vi gør derfor specifikt opmærksom på, at vores rådgivning ikke er
uafhængig og at vi ikke rådgiver om lånemuligheder/låneformer hos
andre udbydere.
Af samme årsag kan vi kun anbefale at der søges uvildig rådgivning,
således at I opnår størst mulig tryghed ved Jeres køb/belåning: Brug din
advokat/revisor eller find en køberrådgiver(søg evt. blot via google:
køberrådgivning) for at få uvildig rådgivning.
*Vores gennemgang af ejendommens forhold omfatter både
ejendommens stand og omsættelighed.
**Vores gennemgang omfatter en gennemgang af dit nuværende
budget og nuværende gæld/formue-forhold, sammenholdt med dine
oplysninger om og forventninger til fremtiden.

Konsekvens ved manglende betaling af terminsydelser.
Hvis du (debitor) i lånets løbetid IKKE opfylder dine
betalingsforpligtelser, kan långiver(kreditor) tage lånet til inkasso og i
yderste konsekvens i henhold til pantet begære ejendommen på
tvangsauktion. Opnår långiver ikke fuld dækning på tvangsauktionen, vil
du herefter fortsat hæfte for den udækkede del.
Forfald ved misligholdelse sker på samme vilkår som pantebrevets øvrige
indfrielsesvilkår.

Version 1.0702.06.2021

Menu Luk