Persondatapolitik

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at vi opfylder betingelserne i Persondataforordningen.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger, lov om finansiel virksomhed og datatilsynets anbefalede retningslinjer.

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan foretage den nødvendige og lovpligtige kreditvurdering inden bevilling af et lån, samt til at opfylde Finanstilsynets bekendtgørelse om god skik.

Persondatapolitikken er gældende for First Ejendomskreditselskab A/S, CVR 20152540.

Dataansvarlig er selskabets direktør, Søren Mortensen.

1. Indsamling af personoplysninger

Vi er kreditformidler, hvilket betyder at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger og videreformidler de relevante og nødvendige oplysninger til relevante långivere.

Før vi kan behandle dine personlige oplysninger til brug for videreformidling, skal du give samtykke hertil. Dit samtykke kan gives via vores ansøgningsformular eller via mail.

Til brug for en kreditvurdering har vi som udgangspunkt behov for personoplysninger som giver os det samlede billede af din situation på tidspunktet for låneoptagelse. Personoplysningerne vil være navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold og gældsforhold mv.

I enkelte tilfælde kan der være behov for, at modtage personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

Viser oplysningerne sig ikke at have relevans for kreditvurderingen, vil oplysningerne ikke blive videreformidlet.

2. Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

Kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud og administration af eksisterende gældsbreve og fordringer.

Persondata er en afgørende forudsætning for, at vi kan yde lån, og har derfor altid høj relevans for os. Yder vi et lån til dig, kan det være nødvendigt for os at opbevare de relevante dele af dine afgivne oplysninger i hele lånets løbetid.

3. Videregivelse af oplysninger

Dine personlige oplysninger kan efter dit samtykke videregives til vores investorer. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvem dine personlige oplysninger er videregivet til. Vores investorer er alle omfattet af samme regler som vi selv og har bekræftet deres ansvar for de oplysninger, som de får formidlet.

4. Opbevaring og sletning

Vi har følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Personoplysninger opbevares i mindst muligt omfang i fysiske mapper.

Personoplysninger opbevares i it-systemer og på sikrede serverdrev.

Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen.

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Såfremt der bevilges et lån forbeholder vi os ret til at beholde dine personoplysninger i hele lånets løbetid. I modsat fald vil dine personoplysninger blive slettet indenfor max. 1 år.

Oplysninger i den fysiske mappe vil blive makuleret, så snart lånet er indfriet/udløbet.

5. Datasikkerhed

Alle computere er sikret med adgangskoder og alle oplysninger er gemt på separat server til formålet.

Computere har installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.

Fysiske mapper er placeret således, at der er aflåst med alarm, når der ikke er medarbejdere til stede.

Alle medarbejdere er og bliver løbende instrueret i behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Selskabets direktør, Søren Mortensen, er dataansvarlig og har således ansvaret for, at sikkerheden er tilstrækkelig, og at medarbejderne altid er opdateret med de nyeste regler og retningslinjer.

6. Databehandlere

Vi benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af de til enhver tid gældende regler for behandling af persondata.

7. Rettigheder

Vi varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvem de via dit samtykke er sendt til. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, ligesom du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.

8. Brud på datasikkerheden

Alle medarbejdere har pligt til at indberette til datatilsynet, såfremt man er bekendt med, eller har mistanke om, at der er sket et brud på persondataforordningen.

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder vi hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan vi har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet.

I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem vi behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. Vi dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.

9. Samtykke og tilbagekaldelse heraf

Et samtykke skal være specifikt, informeret og afgivet frivilligt og skal være på plads inden den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for vi fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastlagt i §§ 6-8 i lov om behandling af personoplysninger.

10.  Ændring af oplysninger mv.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, eller at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores retningslinjer, kan du rette henvendelse til den dataansvarlige: Søren Mortensen, soren@firstgroup.dk.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:

First Ejendomskreditselskab A/S
Hovedvagtsgade 8, 4.
1103 København K

Hvis ikke vores behandling af dig eller dine forespørgsler/klager er tilstrækkelig gode, kan du desuden klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Den gældende privatlivspolitik kan til enhver tid findes på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen på hjemmesiden.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 26.05.2018

Menu Luk